Certificaat Voorwaarden

Corona:
Indien de overheid door corona besluit dat de scholen moeten sluiten dan geeft dit geen recht op restitutie van lesgelden. Er wordt overgeschakeld naar de online lesmethode en er wordt een dagvergoeding terugbetaald voor de in te kopen ingrediënten.
De toegang tot de opleiding kan ontzegd worden indien u de bekende symptomen van corona vertoont.

1. Aanmelding
Aanmelding kan alleen schriftelijk gebeuren door het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend te retourneren.
De inschrijving is strikt persoonlijk en geldt alleen voor het op het formulier ingevulde opleiding, zoals nader omschreven in de opleidingsinformatie.

2. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat het inschrijfformulier bij Smink Culinair in het bezit is is het studiereglement van kracht.
U ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving.

3. Betaling
De ingeschrevene heeft de mogelijkheden uit 2 betaalmogelijkheden
a. Betaling ineens voor aanvang van de opleiding
b. Betaling in twee termijnen door ondertekening van een machtiging. De cursist draagt zorg voor een voldoende banksaldo.

Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de betalingsverplichting kan Smink Culinair de cursist toegang weigeren tot het deelnemen aan de opleiding totdat de verplichting is voldaan.
Blijft de ingeschreven in gebreke dan kan de inschrijving ontbonden worden door Smink Culinair.
In dat geval moet de cursist nog wel aan de betalingsverplichting voldoen inclusief eventuele incassokosten en wettelijke renten. Het betaalde lesgeld geldt alleen voor de periode waarin de leerling is ingeschreven.

4. Annuleringsregeling
Vroegtijdige opzegging van de opleiding is mogelijk door schriftelijke opzegging d.m.v. aangetekende brief;
a. 30 dagen voor aanvang van de opleiding  (€10,- voor administratieve kosten)
b. Binnen 30 dagen: 10 % van het verschuldigde opleidingsgeld met  €10,- administratieve kosten
c. Na aanvang is de cursist 100% opleidingsgeld verschuldigd. (aanvang is de week van introductie)

5. Verzuim
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het opleidingsgeld

6. Inschrijving
Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde inschrijfformulier

7. Opleidingdata
Smink Culinair houdt zich het recht voor de opleidingdata en/of lestijden aan te passen mocht daar een dringende reden voor zijn.

8. Examenaanmelding
Indien er een opleiding met een examen wordt afgerond is de cursist zelf verantwoordelijk voor inschrijving.
Smink Culinair is niet verantwoordelijk indien een cursist niet ingeschreven staat of wordt door de uitvoerende instantie.
Van Smink Culinair krijgt u op tijd bericht dat er voor het examen moet worden ingeschreven.
Het examengeld is niet bij het opleidinggeld inbegrepen.

9. Studiemateriaal
De cursist draagt zelf zorg voor de aanschaf van materiaal en studiemateriaal die nodig zijn voor het volgen van de studie en staan omschreven in de opleidingomschrijving.
Dit zit niet bij het opleidingsgeld inbegrepen.

10. Auteursrecht.
Het opleidingmateriaal is uw eigendom. Het materiaal verkregen door Smink Culinair mag niet op een of andere manier worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming.

11. Smink culinair is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen van de cursisten tijdens het verblijf op het terrein of gebouw waarin de lessen worden gevolgd.

12. Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van diefstal of onbehoorlijk gedrag leidt dit tot uitzetting van de opleiding zonder restitutie van lesgelden. Dit zelfde geldt voor het in bezit hebben, handelen of gebruik van verdovende middelen of drugs in of rondom het opleidingscentrum.

13. Uitzetting
Herhaaldelijke afwezigheid kan leiden tot uitzetting van de opleiding indien het groepswerk daardoor gevaar loopt. Deze regel is van kracht indien er meer dan 5 lessen verzuimd zijn zonder restitutie van lesgelden.