Voorwaarden

Studiereglement:

Corona:
Indien de overheid door corona besluit dat de scholen moeten sluiten dan geeft dit geen recht op restitutie van lesgelden. Er wordt overgeschakeld naar de online lesmethode en er wordt een dagvergoeding terugbetaald voor de in te kopen ingrediënten.
De toegang tot de opleiding kan ontzegd worden indien u de bekende symptomen van corona vertoont.

1. Aanmelding
Aanmelding kan alleen schriftelijk gebeuren door het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend te retourneren.
De inschrijving is strikt persoonlijk en geldt alleen voor het op het formulier ingevulde opleiding, zoals nader omschreven in de opleidinginformatie.

2. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat het inschrijfformulier bij Smink Culinair in het bezit is is het studiereglement van kracht.
U ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving.

3. Betaling
De ingeschrevene heeft de mogelijkheden uit 2 betaalmogelijkheden
a. Betaling ineens voor aanvang van de opleiding
b. Betaling in twee termijnen door ondertekening van een machtiging. De cursist draagt zorg voor een voldoende banksaldo.

Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de betalingsverplichting kan Smink Culinair de cursist toegang weigeren tot het deelnemen aan de opleiding of examen totdat de totale verplichting is voldaan.
Blijft de ingeschreven in gebreke dan kan de inschrijving of examen ontbonden worden door Smink Culinair.
In dat geval moet de cursist nog wel aan de totale betalingsverplichting voldoen inclusief eventuele incassokosten en wettelijke renten.
Het betaalde lesgeld geldt alleen voor de periode waarin de leerling is ingeschreven.

4. Annuleringsregeling
Vroegtijdige opzegging van de opleiding is mogelijk door schriftelijke opzegging d.m.v. aangetekende brief;
a. 14 dagen voor aanvang van de opleiding  (€10,- voor administratieve kosten)
b. Binnen 14 dagen: 10 % van het verschuldigde opleidingsgeld met  €10,- administratieve kosten
c. Na aanvang is de cursist 100% opleidingsgeld verschuldigd. Introductieweek telt mee als start van de opleiding

5. Verzuim
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het opleidingsgeld

6. Inschrijving
Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde inschrijfformulier

7. Opleidingsdata
Smink Culinair houdt zich het recht voor de opleidingsdata en/of lestijden aan te passen mocht daar een dringende reden voor zijn.

8. Examenaanmelding
Indien er een opleiding met een examen wordt afgerond is de cursist zelf verantwoordelijk voor inschrijving.
Smink Culinair is niet verantwoordelijk indien een cursist niet ingeschreven staat of wordt door de uitvoerende instantie.
Van Smink Culinair krijgt u op tijd bericht dat er voor het examen moet worden ingeschreven.
Het examengeld is niet bij het opleidingsgeld inbegrepen.

4.11. Annulering examen (kopie uit de OER)

4.11.1 deelname aan het examen wordt binnen twee weken na de start van de opleiding vastgelegd en geldt dan als definitief.
4.11.2 alleen door dringende omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Wat dringende redenen zijn wordt beoordeeld door de docent of in een later stadium de voorzitter van de examencommissie.
4.11.3 1 maand voor de examenperiode wordt er een bevestiging tot betaling van het examen ondertekend. 24 uur voor de examendatum dient het bedrag te zijn overgemaakt.
4.11.4 indien het bedrag niet is bijgeschreven kan er geen examen worden gevolgd wat niet inhoudt dat er geen betalingsverplichting is. Er kan dan alleen nog gebruik worden gemaakt van de herkansing.
4.11.5 annulering van het examen kan tot max 24 uur voor de examendatum telefonisch worden doorgegeven. Alleen bij overmacht of andere zeer dringende redenen b.v. ziekte kan van examen worden afgezien en blijven er twee examenmogelijkheden bestaan. De dringende reden moeten voldoende worden aangetoond b.v. door een doktersverklaring.
4.11.6 in alle andere gevallen kan geen examen worden geannuleerd en is betaling verplicht en vervalt het recht van examen. Om alsnog examen te willen doen dient er opnieuw ingeschreven te worden.

9. Studiemateriaal
De cursist draagt zelf zorg voor de aanschaf van materiaal en studiemateriaal die nodig zijn voor het volgen van de studie en staan omschreven in de opleidingsomschrijving.
Dit zit niet bij het opleidingsgeld inbegrepen.

10. Auteursrecht.
Het opleidingsmateriaal is uw eigendom. Het materiaal verkregen door Smink Culinair mag niet op een of andere manier worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor de instructiefilms op You Tube.

11. Smink culinair is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen van de cursisten tijdens het verblijf op het terrein of gebouw waarin de lessen worden gevolgd.

12. Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van diefstal of onbehoorlijk gedrag leidt dit tot uitzetting van de opleiding zonder restitutie van lesgelden.
Dit zelfde geldt voor het in bezit hebben, handelen of gebruik van verdovende middelen of drugs in of rondom het opleidingscentrum

13. Uitzetting
Herhaaldelijke afwezigheid kan leiden tot uitzetting van de opleiding indien het groepswerk daardoor gevaar loopt. Deze regel is van kracht indien er meer dan 5 lessen verzuimt zijn.